Larix gmelinii principis-rupprechtii

山羊百科,林文智老師的植物、山岳、攝影紀錄

Revision as of 18:36 2018年六月11日; Xo.alpes (討論 | 貢獻)
(差異) 更早版本 | 查看当前版本 | 更新版本 (差異)
Jump to: navigation, search

Pinaceae

Larix

Larix gmelinii (Rupr.) Kuzen. var. principis-rupprechtii (Mayr) Pilg.

Larix dahurica var. principis-rupprechtii (Mayr) Rehder & E. H. Wilson
Larix gmelinii f. pendula (D. S. Zhang & Y. M. Chen) L. K. Fu & Nan Li
Larix gmelinii subsp. principis-rupprechtii (Mayr) A.E.Murray
Larix gmelinii var. wulingschanensis (Liou & Q. L. Wang) Kitag.
Larix principis-rupprechtii Mayr
Larix principis-rupprechtii var. pendula D. S. Zhang & Y. M. Chen
Larix principis-rupprechtii var. wulingschanensis (Liou & Q. L. Wang) Kitag.
Larix wulingschanensis Liou & Z.Wang

China

個人工具
廣告贊助