Quercus gilva

山羊百科,林文智老師的植物、山岳、攝影紀錄

Revision as of 00:06 2012年三月24日; Xo.alpes (討論 | 貢獻)
(差異) 更早版本 | 查看当前版本 | 更新版本 (差異)
Jump to: navigation, search

Fagaceae

Quercus

Quercus gilva Blume

Cyclobalanopsis gilva (Blume) Oerst.
Cyclobalanopsis hunanensis (Hand.-Mazz.) W. C. Cheng & T. Hong
Quercus hunanensis Hand.-Mazz.
個人工具
廣告贊助