Phytolacca japonica

山羊百科,林文智老師的植物、山岳、攝影紀錄

Jump to: navigation, search

Phytolaccaceae

Phytolacca

Phytolacca japonica Makino

Phytolacca hunanensis Hand.-Mazz.
Phytolacca zhejiangensis W. T. Fan

 

 

 

 

 

 

個人工具
廣告贊助